اهل رده از دیدگاه طبری
46 بازدید
محل نشر: ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه بیرجند) » تابستان 1383 - شماره 4 (16 صفحه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسئله‌ی ارتداد پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)در نظر قریب به اتفاق مورخین و محققین یک امر قطعی و مسلم تلقی شده است و اکثر نویسندگانی که در مورد سال‌های اولیه پس از رحلت پیامبر اکرم‌ (ص)مطلبی می‌نویسند ضمن قطعی شمردن ارتداد به ذکر چگونگی وقوع آن می‌پردازند. طبری اولین مورخی است که به تفصیل جریان ارتداد را بررسی نموده و سایر مورخین پس از وی‌ اطلاعات خویش را در مورد رده از او گرفته‌اند.از نظر طبری حقیقتا پس از رحلت نبی اکرم(ص)برخی‌ از مردم از اسلام برگشتند.در نظر برخی مورخین و محققین متأخر ارتداد پس از رحلت پیامبر(ص)، پذیرفتنی نیست و شورش مردم پس از رحلت پیامبر علتی دیگر دارد و آن مسئله،مسئله‌ای سیاسی‌ است تا دینی و مذهبی. کلیدواژه ها : ارتداد ،اهل رده ،خلافت ،ابو بکر ،صدر اسلام