تفسیر انسان به انسان
56 بازدید
ناشر: اسراء
نقش: محقق
شابک: 978-964-5984-99-9
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این کتاب یکی از آثار ارزشمند حضرت آیت اله عبداله جوادی آملی است. این کتاب تفسیر به عنوان یک نظریه شناخته شده از ابداعات و آورده های بکر و بی نظیر استاد فرزانه است که با اشراف کامل به حقایق قرآنی و معارف عرفانی و دقائق برهانی، بساط این نظریه بدیع را گسترده و تا ژرفای آن پیش رفته و موشکافانه مسائل آن را تحلیل کرده است. تفسیر انسان به انسان در پرتو آیات نورانی قرآن و رهنمود عترت طاهرین (ع)، شعاع پر فروغی از شمس منیر «معرفه النفس» است که بهترین راه خداشناسی را برای سالکان این طریق می نمایاند. ساختار بندی کتاب: این کتاب شامل یک مقدمه و سه بخش به شرح زیر است: 1- بخش اول: کلیات انسان شناسی فصل اول: امکان و اهمیت انسان شناسی فصل دوم: بررسی راه های شناخت فصل سوم: بررسی روشهای شناخت 2- بخش دوم: شناخت قرآنی انسان فصل اول: ماهیت انسان فصل دوم: هویت قرآنی انسان فصل سوم: اوصاف انسان در قرآن 3- بخش سوم: تفسیر انسان به انسان فصل اول: تفسیر انسان متشابه به انسان محکم فصل دوم: تفسیر متشابهات انسان به محکمات او فصل سوم: ثمرات تفسیر انسان به انسان در انتهای کتاب فهرست آیات و روایات، اشعار، اعلام، کتب و منابع آورده شده است.